Дългоочакваната програма за безвъзмездно финансиране на фотоволтаични системи за собствено потребление влезе в етап на обществено обсъждане. Ето какво трабва да знаете, ако искате да кандидатствате.

Ще се финансират 70% от стойността на системата, но не повече от 15 хиляди лева с ДДС. Тоест, ако системата струва 20 хиляди лева, финансирането ще е 14 хиляди, а потребителят ще плати 6 хиляди. Ако системата е 10 хиляди, програмата ще плати 7, а домакинството три. Това на практика намалява цената на системите със цели 70%. Изисквания има, разбира се - полученото електричество не може да се продава и не трябва да се връща в електроразпределителната мрежа. Ето изискванията накратко:

Изисквания към кандидатите:

- Да е български гражданин физическо лице, или постоянно пребиваващ граджанин на страна от ЕС.

- Да не е осъждан за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

- Да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към Столична община или към общината по постоянния адрес на Кандидата.

- Да притежава поне 51% от имота.

 

Изисквания към имота:

- Да е основно жилище.

- Да се намира в регулационните граници на населено място.

- Да са заплатени дължимите местни данъци и такси за недвижимия имот.

- На адреса да НЕ СА регистрирани търговец по Търговския закон или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.

- Имота да НЕ СЕ отдава под наем.

- Имота да НЕ СЕ използва за стопанска дейност.

- В имота да се ползва неефективен източник на топлинна енергия (например печка, котел, камина) на твърдо гориво (дърва, въглища, пелети).

- В жилището да е потребявана електрическа енергия през последните 6 месеца.

- Да има издадено разрешение за строеж за фотоволтаична системи до 10 kWp.

 

Изисквания към оборудването:

- Панелите да са с КПД поне 20%.

- Да са с Температурен коефициент на мощността по малък или равен на 0,37 %/°C.

- Да имат продуктова гаранция поне 12 години.

- Деградацията през първата година да е равна или под 2%.

- Годишната деградация на мощността да е под 0,6% на година за еднолицеви модули.

- Ефективност нас инвертора (Европейска осреднена ефективност): 96% или нагоре